O Fundacji

Celem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest propagowanie i wspieranie idei innowacyjności w życiu społecznym, gospodarczym i kulturowym. Chcemy inspirować i wspierać współpracę przy podejmowaniu działań innowacyjnych przez podmioty naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa,
start-up’y oraz podmioty publiczne w dziedzinie nowych technologii, mediów i Internetu.
Działania Fundacji to także wspieranie i promowanie inicjatyw mających na celu rozwój intelektualny, kulturowy i społeczny, w tym działań na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa. Szczególną uwagę chcemy poświęcić projektom dotyczącym historii i turystyki w połączeniu z technologiami innowacyjnymi.